ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ โดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ
  1. กลุ่มที่สามารถย่อยสลายได้โดยแสงอาทิตย์ (Photo-Degradable)
  2. กลุ่มที่สามารถย่อยสลายได้โดยออกซิเจนในอากาศ (Oxo-BioDegradable)
  3. กลุ่มที่สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ (Bio-Degradable)
   
  ซึ่งการเลือกใช้ถุงทั้ง 3 ประเภทนี้ ควรได้รับการแนะนำที่ถูกต้อง

 


   
 
Untitled Document
พบกันในงาน THAIFEX 2012 : 23-27 พฤษภาคม 2555
 
พบกับสินค้า collection ใหม่ เร็วๆนี้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  © 2011 New World Packaging All rights reserved Copyright Policy